Projekt „Rewitalizacja ekosystemu doliny rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku pomiędzy jazami w Więcmierzycach i w Michałowie poprzez odbudowę piętrzeń w przekrojach Kopice i Głębocko” stał się faktem.

W grudniu 2021 r. rozpoczął się proces uruchomienia Małej Elektrowni Wodnej KOPICE. Jest to obiekt wyposażony w turbiny Kaplana o łącznej mocy 480 kW (6x80kW). Stopień wodny KOPICE został wyposażony w dwuprzęsłowy jaz powłokowy wykonany przez AQUA-Tech. Jaz powłokowy posiada możliwość piętrzenia do wysokości 4,10 m. System jazowy działa w oparciu o automatyczny system sterowania utrzymujący zadany poziom piętrzenia do ustalonej wysokość NPP która wynosi dla tego obiektu 158,00 m npm. W przypadku wystąpienia zwiększonych przepływów w rzece, jaz powłokowy obniża się samoczynnie do dna rzeki otwierając możliwości przepływu wody nad zasobnikami jazowymi napełnianymi wodą rzeczną. Tym samym budowla jest bezpieczna dla przepływów powodziowych oraz zwiększa i poprawia retencję korytową. Ponieważ jaz powłokowy jest napełniany wodą rzeczną, nie występują tu żadne zagrożenia i niebezpieczeństwo zanieczyszczenia rzeki.

Projekt „Zielona Kaskada” obejmował budowę dwóch stopni:

  • stopnia Głębocko w km 26,700, usytuowanego ok. 200 m poniżej mostu drogowego w Głębocku, obręb Radoszowice, gm. Niemodlin – obiekt został uruchomiony w sierpniu 2020 r.

  • stopnia Kopice w km 32,370, usytuowanego ok. 110 m powyżej mostu drogowego w Kopicach, obręb Kopice, gm. Grodków

Efektami zbudowanych piętrzeń ruchomych w rejonie Kopiec i Głębocka są, między innymi:

  • ograniczenie procesów erozji dna rzeki i obniżania poziomu wód gruntowych na obszarach Natura 2000 i rezerwatowych, powstrzymanie wysychania starorzeczy i stepowienia krajobrazu doliny Nysy Kłodzkiej,

  • zwiększenie retencji wód powierzchniowych i gruntowych, ograniczenie skutków suszy hydrologicznej, eliminacja wysychania studni i ujęć wód gospodarskich,

  • zróżnicowanie i wzbogacenie środowiska wodnego ryb i organizmów wodnych, wzmocnienie siedlisk strefy przywodnej i sprawności korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej,

  • pozyskanie czystej ekologicznie energii – celu istotnego również w kontekście zobowiązań Polski do zmian w strukturze źródeł zasilania, polegających na zwiększeniu udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

  • poprawa warunków tlenowych wód i ograniczenie zanieczyszczeń pływających dzięki pracy elektrowni wodnych, wspomagających naturalne procesy samooczyszczania się wód,

  • zabezpieczenie odsłanianych fundamentów mostu drogowego w Głębocku.

Dla zapewnienia prawidłowego działania ekosystemu, przy każdym obiekcie wykonane są przepławki dla ryb w formie bystrza, które umożliwiają nieograniczone przemieszczania się ryb w obu kierunkach, w górę i w dół rzeki. Rozwiązanie dobrano w oparciu o konsultacje z ekspertami – ichtiologami oraz z przedstawicielami PZW na etapie sporządzania raportu odziaływania na środowisko.