We wrześniu br. dokonano odbioru i uruchomienia nowego obiektu MEW Głębocko.
Obiekt jest częścią projektu pt. „Rewitalizacja ekosystemu doliny rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku pomiędzy jazami w Więcmierzycach i w Michałowie poprzez odbudowę piętrzeń w przekrojach Kopice i Głębocko”.

Projektowany stopień Głębocko zlokalizowano na niezabudowanym odcinku Nysy Kłodzkiej, ok. 200 m poniżej mostu drogowego w Głębocku na drodze powiatowej Grodków – Niemodlin.

Efektami realizacji projektowanych piętrzeń w rejonie Kopie i Głębocka będą, między innymi:
• ograniczenie procesów erozji dna rzeki i obniżania poziomu wód gruntowych na obszarach Natura 2000 i rezerwatowych, powstrzymanie wysychania starorzeczy i stepowienia krajobrazu doliny Nysy Kłodzkiej;
• zwiększenie retencji wód powierzchniowych i gruntowych, ograniczenie skutków suszy hydrologicznej, eliminacja wysychania studni i ujęć wód gospodarskich;
• zróżnicowanie i wzbogacenie środowiska wodnego ryb i organizmów wodnych, wzmocnienie siedlisk strefy przywodnej i sprawności korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej;
• pozyskanie czystej ekologicznie energii – celu istotnego również w kontekście zobowiązań Polski do zmian w strukturze źródeł zasilania, polegających na zwiększeniu udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
• poprawa warunków tlenowych wód i ograniczenie zanieczyszczeń pływających dzięki pracy elektrowni wodnych, wspomagających naturalne procesy samooczyszczania się wód;
• zabezpieczenie odsłanianych fundamentów mostu drogowego w Głębocku.

Obiekt posiada moc instalowaną 792 kW (6 x 132 kW).
Zamknięcia powłokowe AQUA-Tech pracują w systemie 2-przęsłowym, każde o szerokości 20 m. Jazy powłokowe mają możliwość piętrzenia rzeki do wysokości H=3,90 [m], zachowując normalny poziom piętrzenia (NPP) – 155,10 m npm
Przy niskich stanach wody w rzece, jazy powłokowe są napełniane wodą pobieraną z rzeki za pomocą systemu pompowego. Każde przęsło jazowe może być podnoszone indywidualnie.
Medium roboczym jakim jest woda rzeczna do napełniania segmentów jazowych jest wysoce bezpieczne i nie wprowadza jakichkolwiek zanieczyszczeń do ekosystemu.